REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

1. CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy o zájezdu.

2. Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění práva z za případného vadného plnění (dále jen „reklamace“) jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak § 2537 až 2540, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zákazník je povinen uplatnit (písemně nebo ústně do protokolu) své právo u CK (nebo u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala) bez zbytečného odkladu.Jestliže tak zákazník neučiní, může toto být zohledněno při stanovování případné výše slevy. Doporučujeme proto uplatnění práva z vadného plnění již v místě reklamovaných služeb, a to proto, že reklamace na místě umožňuje CK, resp. jejímu delegátovi, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne vždy možné. Pokud zákazník v průběhu zájezdu, anebo po jeho skončení přijme ze strany CK kompenzaci (ať již finanční, anebo v podobě poskytnutí dalších služeb), je tím sleva, která by odpovídala vadné službě, za předpokladu, že by reklamace byla shledána oprávněnou, považována za vyrovnanou.

4. CK je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv svojí provozovně, v jejím sídle a dále i prostřednictvím svého delegáta, resp. pověřeného zástupce v zahraničí, stejně tak se reklamace přijímá i prostřednictvím osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Je-li uzavření Smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou CK nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předcházejících ustanovení reklamačního řádu zachovány, pokud tak zákazník učinil bez zbytečného odkladu, řádně a včas u zprostředkující CK nebo cestovní agentury.

5. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace CK je 30 dnů, pokud se nedohodne se zákazníkem na lhůtě delší.

6. Povinností zákazníka je poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Zákazník má ve smyslu § 2900 až § 2903 Občanského zákoníku povinnost počínat si tak, aby mu následkem nekonání, nedbalého jednání, znemožnění plnění ze strany CK, nebo nevyužitím práva nevznikla škoda.

7. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem či třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis maior). CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK.

8. Zákazník, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odletu, odjezdu autobusu dle pokynů CK apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

9. V případě sporu mezi zákazníkem a CK má zákazník právo využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR“). Řízení je oprávněn zahájit zákazník podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, kterým je v případě smluv o zájezdu Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval CK za účelem řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových stránkách ČOI – www.coi.cz. Řízení není zpoplatněno, náklady spojené s ADR si strany nesou samy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies