Koronavirus a dovolená - vše, co potřebujete vědět

CK ALEXANDRIA RUŠÍ VŠECHNY ZÁJEZDY S ODLETEM ČI ODJEZDEM DO 31. 8. 2020

Vážení zákazníci,

každým dnem se blíží termín odjezdu na Váš zájezd. Přes mediální výstupy ohlašující uvolňování v jednotlivých destinacích, je realita naprosto odlišná. V tuto chvíli stále není jasné, do které země a za jakých podmínek bude možné cestovat. Jen velmi málo zemí již vydalo konkrétní nařízení upravující provoz hotelů v létě 2020. Z toho, co již bylo oficiálně publikováno, vyplývá, že provoz hotelů bude citelně omezen, ať už co se týká limitu obsazenosti, tak poskytování jednotlivých služeb jako je stravování (např. někde bude probíhat pouze na vnější terase nebo v restauraci při zcela otevřených oknech z jedné strany, což znemožňuje používat klimatizaci, nebo bude strava podávána personálem, a to buď z bufetu, nebo bude jen objednávána), animační programy nebudou moci plnohodnotně probíhat kvůli nutným rozestupům, atd. Co je však nejdůležitější, přes všechna přijímaná opatření není možné jakýmkoliv způsobem zaručit, že nedojde k výskytu Covid 19 přímo v některém ubytovacím zařízení. I když v hotelech budou připraveny tzv. „karanténní pokoje“, stále neexistuje odpověď na otázku, co se stane se zákazníky, kteří onemocní. Podle již existujících pokynů, mohou odpovědné místní orgány rozhodnout i o umístění ve státní karanténě, tedy mimo hotel. Není také vyřešeno, jakým způsobem a za jakých podmínek proběhne jejich návrat zpět do ČR, ale hlavně hotel i přes výskyt Covid 19 může a bude fungovat dál i přes riziko, které z toho vyplývá pro jeho hosty. Způsob řešení těchto otázek může zcela zásadním způsobem ovlivnit kvalitu vašeho zájezdu, aniž bychom my, jako cestovní kancelář, mohli jakkoliv zasáhnout.

Podobná situace je naprosto neslučitelná s běžnými standardy CK ALEXANDRIA a. s. Naši zákazníci nejsou „věci“, aby byli během své dovolené „někam“ umísťováni! Aby bylo možné stávající zájezd vůbec uskutečnit, znamenalo by to jednak změnit každému účastníkovi smluvní podmínky, ale především velmi složitě (a pro nás nepřijatelným způsobem) náhodným výběrem určit, kdo by do snížených kapacit hotelu mohl jet a komu bude z těchto důvodů zájezd zrušen. V této souvislosti jsme uvítali rozhodnutí našich kolegů zrušit všechny letní zájezdy a ke stejnému, velmi rozumnému a vůči zákazníkům poctivému opatření, přistupujeme i my.

Věřili jsme, že se situace vrátí do normálu a Vaši dovolenou bude možné realizovat tak, jak jste si ji objednali a jak jste u nás byli zvyklí, proto jsme k tomuto kroku nepřistoupili dříve. Nyní již je ale jasné, že toto možné nebude. Rušíme tímto všechny zájezdy CK ALEXANDRIA a.s. s odjezdem do 31. 8. 2020. Všichni naši zákazníci, kteří zaplatili zálohu nebo celou cenu obdrží poukazy podle „lex voucher“.

Pro ty z Vás, kteří za nových podmínek budete chtít vycestovat a strávit svou dovolenou v zahraničí ještě letos, budeme postupně od 1. 6. 2020 zahajovat prodej zájezdů do vybraných destinací a hotelů, kde bude podle našeho názoru možné se co nejvíce přiblížit původním podmínkám. Budete jasně a nedvojsmyslně seznámeni se všemi eventualitami a případnými riziky, a tudíž volba bude zcela na Vás. Kromě toho naši partneři z ERV Evropská pojišťovny připravují produkt, který by měl do značné míry ulehčit financování léčení Covid 19 v zahraničí. I s tímto produktem Vás co nejdříve seznámíme.

Pro CK Alexandria a.s. je zcela nepředstavitelné, že by své zákazníky k něčemu nutila a už vůbec ne k použití poukazu pouze na stejný typ zájezdu. Budete se moci rozhodnout, zda poukaz dle „lex voucher“ použijete letos nebo v příští sezóně a budete si moci svobodně vybrat destinaci, do které budete chtít odcestovat. Podrobnosti jsou uvedeny na poukazu.

Poukaz vydaný podle „lex voucher“ si navíc můžete vyměnit v rámci naší Akce 125: Pokud máte zájem svůj zájezd zrealizovat v roce 2021, můžete získat 125 % hodnoty Vámi zaplacené částky. Tuto hodnotu je možné čerpat na nákup zájezdu z nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2021 a není možné ji proplatit v penězích, zatímco poukaz dle „lex voucher“ Vám proplatíme (pokud jej nevyužijete do 31. 8. 2021) dle zákona. Více informací o akci 125 naleznete níže. Máte-li tedy zájem o výměnu, kontaktujte nás prosím do 15 dnů.

Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru a trpělivost v této nelehké době a ujistit Vás, že přes všechny absolutně neočekávané problémy spojené s koronavirovou epidemií, zůstáváme věrni našim zásadám a pracujeme pro zajištění co nejlepších podmínek pro Vás, naše zákazníky. Věříme, že společně všechny nepříjemnosti zvládneme a Vy si budete moci užít našich nejkvalitnějších služeb.

ZPĚT NA OBSAH
AKCE 125

Rozhodne-li se zákazník, že má zájem svůj zájezd zrealizovat až v roce 2021, získá 125 % hodnoty zaplacené částky (výjimku tvoří pojištění, které se do této částky nezapočítává a které zůstává v platnosti i pro nový zájezd) k čerpání na nákup libovolného zájezdu z nabídky CK Alexandria na léto 2021.

Má-li zákazník zájem svůj zájezd zrealizovat až v roce 2021 a získat 125 % hodnoty zaplacené částky, musí aktivně požádat a to písemnou formou (např. e-mailem).

Převedenou hodnotu ani její část nelze proplatit v penězích (na rozdíl od poukazu na zájezd - lex voucheru, který je „jen“ na 100 % hodnoty uhrazených plateb, a který lze po 31. 8. 2021 vyměnit za peníze).

Zákazník má možnost vybrat si tento zájezd až do 31. 3. 2021 (termín, do kdy je třeba zájezd vybrat, ne realizovat).

Na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s. lze Smlouvu o zájezdu převést i na jinou osobu.

Hodnotu 125% částky zaplacené na zálohách dle Smlouvy o zájezdu lze čerpat na zájezd v ceně minimálně odpovídající této hodnotě či vyšší.

V případě přesunutí zájezdu na rok 2021 s navýšením úhrady o 25 %, bude zákazníkovi vystavena změna smlouvy o zájezdu. Smlouva zůstává v platnosti i na další rok. Nemění se podstatné náležitosti, ani zprostředkovatel zájezdu (provizní prodejce).

Pokud zákazník bude chtít svůj zájezd zrealizovat v roce 2020, pak může čerpat částku v hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu (cestovní pojištění zůstane v platnosti i pro nový zájezd), nikoli částku v hodnotě 125 % uhrazené částky!

Akce platí na zájezdy zakoupené do 13. 3. 2020.

Příklad:
Dosud uhrazeno: 20 000 Kč
Pokud se zákazník rozhodne (nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd), že svou dovolenou odloží, pak na nákup zájezdu na léto 2021 bude mít částku ve výši 25 000 Kč (místo původních 20 000 Kč).
Pokud zákazník bude chtít svůj zájezd zrealizovat v roce 2020, pak na nákup zájezdu bude mít částku ve výši 20 000 Kč (v hodnotě uhrazených plateb).

ZPĚT NA OBSAH
LEX VOUCHER

Zákon č. 185/2020 sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-COV-2 na odvětví cestovního ruchu řeší způsob vypořádání uhrazených plateb zrušeného zájezdu přeměnou na poukaz za zájezd (lex voucher). Tento zákon se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

a) OCHRANNÁ DOBA

CK ALEXANDRIA a. s. využije ochrannou dobu stanovenou v zákoně č. 185/2020 Sb., pro všechny zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, které nebude možné realizovat.

Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených společnosti ALEXANDRIA a.s. zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

§ 2535 občanského zákoníku:
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

§ 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku:
Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

b) POUKAZ NA ZÁJEZD (LEX - VOUCHER)

Poukaz na zájezd v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb. se vydává zákazníkovi - objednavateli na částku, odpovídající hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu. Nad rámec uvedené hodnoty je součástí poukazu na zájezd i cestovní pojištění, které zůstává v platnosti i pro nový zájezd. V případě nevyčerpání poukazu na zájezd je pojistné nevratné.

Poukaz na zájezd bude zasílán elektronicky (zákazník bude informován o využití ochranné lhůty ze strany CK ALEXANDRIA a. s.), případně v tištěné podobně (CK ALEXANDRIA a. s. bude tyto případy řešit individuálně).

Pokud zákazník neuhradil zájezd v plné výši, pak poukaz není možné směnit za náhradní zájezd stejné jakosti, aniž by zákazník doplatil původní cenu zájezdu.

Pokud zákazník uhradil zájezd v plné výši a je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

Na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s. lze poukaz na zájezd převést i na jinou osobu, ovšem pouze a jedině při uplatnění (při koupi nového zájezdu).

Uzavřené pojištění se společností ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČO 492 40 196, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze ke spisové značce B 1969, zůstává v platnosti i po zániku Smlouvy o zájezdu a bude upraveno podle podmínek nového zájezdu. Při výběru zájezdu vyžadujícího vyšší či širší pojistnou ochranu zákazník doplatí pouze rozdíl v ceně. Pokud nedojde k uplatnění poukazu na nový zájezd, pojištění zanikne bez náhrady.

Platnost poukazu nastává okamžikem doručení poukazu zákazníkovi a je platný po dobu trvání ochranné doby, tj. končí nejpozději 31. srpna 2021.

Částku uvedenou na poukazu je možné využít na kterýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře ALEXANDRIA a. s.

Tento poukaz na zájezd je chráněn pojištěním pro případ úpadku pořadatele podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Závazek CK jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby (do 31. 8. 2021), se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka.

Poukaz lze uplatnit ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA a. s., na našich webových stránkách www.alexandria.cz a u prodejce, u kterého byl původní zájezd zakoupen.

V případě, že zákazník nepožádá CK ALEXANDRIA a. s. o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Zákazník - objednavatel nemůže žádat peníze dříve než po uplynutí 12 měsíců od vydání poukazu (lex voucheru).

c) ZÁJEZD STEJNÉ JAKOSTI

Zájezd stejné jakosti se bude minimálně (tedy nejméně) shodovat s původním zájezdem podle původní Smlouvy o zájezdu ve všech podstatných parametrech určujících charakter zájezdu a jeho podmínky:

 • nesmí dojít ke změně počtu zákazníků,
 • nesmí dojít ke změně počtu dospělých a dětí,
 • nesmí dojít ke změně počtu platících osob,
 • nesmí dojít ke změně jmen zákazníků,
 • termín konání nového zájezdu by měl kopírovat původní termín,
 • typ dopravy a dopravní prostředek musí být zachován,
 • délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního,
 • musí být zachována kategorie hotelu, typ ubytování a rozsah stravování,
 • nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně,
 • nový zájezd nesmí být z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA).

d) KDO MŮŽE POUKAZ ODMÍTNOUT (výjimky)

Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni doručení písemného oznámení CK ALEXANDRIA a. s. o využití ochranné doby držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd dále v případě zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd také v případě škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (všechny uvedené osoby dále společně jen jako „Chráněné osoby“).

Poukaz může odmítnout pouze objednavatel zájezdu a to do 14 dní od data vystavení! Splnění výše uvedených podmínek, je objednavatel povinen prokazatelně, věrohodně a jednoznačně doložit, a to originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného potvrzení nebo listin prokazujících jejich splnění. Tyto dokumenty musí zákazník zaslat na adresu CK ALEXANDRIA a.s., Španělská 2, 120 00 Praha 2. S ohledem na ochranu osobních údajů, pod názvem společnosti musí zákazník uvést „LEX – VOUCHER“. Současně s doklady musí zákazník (objednavatel) zaslat i číslo účtu, na který bude platba odeslána. Na doklady, které budou zaslány jinou cestou (například prostřednictvím prodejce, e-mailem apod.), nemůže naše cestovní kancelář brát zřetel!!!
Objednavateli zájezdu (pouze na účet objednavatele nebo na účet uvedený objednavatelem) vrátíme částku, odpovídající hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu. Částka odpovídající hodnotě plateb za cestovní pojištění je nevratná.

V souladu s informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 30. dubna 2020 bude CK ALEXANDRIA a.s. posuzovat, zda je chráněnou osobou zákazník, kterému vzniklo právo na vrácení plateb přijatých za zájezd (osoba, která zájezd prokazatelně uhradila). Pokud je chráněnou osobou zákazník, který za celý zájezd platil, což je typicky objednatel, může poukaz odmítnout jako celek. Pokud je chráněnou osobou někdo z cestujících, který za zájezd sám neplatil, pak nemůže objednatel poukaz odmítnout.

e) ČÍM SE MUSÍ CHRÁNĚNÁ OSOBA PROKÁZAT

Pokud kdokoliv uplatňuje nějaké své právo, bude nám to muset prokázat:

Osoba starší 65 let

není potřeba dokladovat - CK Alexandria a.s. ověřuje datum narození ve Smlouvě o zájezdu (pokud objednavatelem je osoba starší 65 let a není cestujícím, pak musí tuto skutečnost doložit ověřenou kopií OP, pasu nebo řidičský průkaz)

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením

průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Osoba vedená v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání

potvrzení příslušného Úřadu práce

Osoba těhotná

ověřená kopie těhotenského průkazu

Osoba čerpající mateřskou dovolenou

potvrzení od Okresní správy sociálního zabezpečení nebo zaměstnavatele (s uvedením kontaktu na zaměstnavatele) a čestné prohlášením s úředně ověřeným podpisem

Osoba čerpající rodičovskou dovolenou

potvrzení příslušného Úřadu práce (odbor sociálních dávek) nebo zaměstnavatele (s uvedením kontaktu na zaměstnavatele) a čestné prohlášením s úředně ověřeným podpisem

Osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě

potvrzení zaměstnavatele či OSSZ, u kterého uplatňuje úlevy, OSVČ – finanční úřad, podklady (ve všech případech) musí být doplněné o čestné prohlášení (rovněž s úředně ověřeným podpisem)

Osoba, která ke dni doručení oznámení CK o využití ochranné doby, nemohla po dobu nejméně 30 dnů vykonávat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 ZP

potvrzení zaměstnavatele s uvedením kontaktu na zaměstnavatele

Tyto skutečnosti se prokazují ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby, tj. ke dni, kdy zákazník obdržel poukaz na zájezd. Čestné prohlášení musí být také k tomuto dni.

ZPĚT NA OBSAH
ZRUŠENÍ ZÁJEZDU (STORNO ZÁJEZDU)

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu na základě svého svobodného rozhodnutí, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka (tj. podle § 2533 občanského zákoníku), je CK po zákazníkovi, se kterým se takto Smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené Smlouvou o zájezdu.

Ještě než se rozhodnete odstoupit od smlouvy o zájezdu (zrušit smlouvu o zájezdu), zvažte, zda raději nevyužít jinou, výhodnější variantu řešení, například AKCE 125 – viz výše.


POUKAZ NA ZÁJEZD NA ČÁSTKU V HODNOTĚ ODPOVÍDAJÍCÍ 10 % ZE ZAPLACENÉHO ODSTUPNÉHO

Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku (tj. odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu na základě svého svobodného rozhodnutí, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka) a bylo zaplaceno odstupné, má zákazník u zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 právo požádat cestovní kancelář o vydání poukazu v hodnotě 10 % zaplaceného odstupného (tedy 10 % hodnoty zaplacených stornopoplatků), a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd. O vydání tohoto poukazu na zájezd může zákazník požádat do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu.

Poukaz na zájezd na částku v hodnotě odpovídající 10 % ze zaplaceného odstupného, na které má CK nárok, se vydává zákazníkovi - objednavateli zájezdu, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu.

Poukaz na zájezd nelze převést na jinou osobu.

Doba platnosti poukazu je 12 měsíců od jeho vydání.

Poukaz lze využít na kterýkoliv zájezd z nabídky CK ALEXANDRIA a. s.

Poukaz, ani jeho část, nelze směnit za peníze.

Tento poukaz na zájezd je chráněn pojištěním pro případ úpadku pořadatele podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V případě, že zákazník nepožádá CK o zájezd nebo nevyužije nabídky CK k uzavření smlouvy o zájezdu, marným uplynutím doby platnosti, poukaz v hodnotě odpovídající 10% ze zaplaceného odstupného zaniká.

Poukaz lze uplatnit ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA a. s., na našich webových stránkách www.alexandria.cz a u prodejce, u kterého byl původní zájezd zakoupen.

ZPĚT NA OBSAH
SROVNÁNÍ VYDÁVANÝCH DOKUMENTŮ

POUKAZ (LEX VOUCHER)

POUKAZ 10 % (ODSTUPNÉ)

AKCE 125

Zákon č. 185/2020 Sb.

Zákon č. 185/2020 Sb.

naše aktivita

Platnost do

31. 8. 2021

12 měsíců od vystavení

31. 3. 2021

Typ dokumentu

poukaz

poukaz

Dodatek ke Smlouvě o zájezdu

Komu se vydává

objednavateli

objednavateli

objednavateli

Jak lze získat

vydá CK v případě, že zájezd se nebude konat z důvodu vyšší moci

vydá CK na žádost zákazníka v případě, že smlouva o zájezdu zanikla podle § 2533 občanského zákoníku (storno)

zákazník aktivně požádá nejpozději 30 dnů před odletem

Hodnota

100 % uhrazených plateb, bez pojištění

10 % ze zaplaceného odstupného (ze stornopoplatků)

125 % hodnoty uhrazených plateb, bez pojištění

Směnitelnost za peníze

ANO

NE

NE

Lze odmítnout

NE (pouze výjimky)

-

-

ZPĚT NA OBSAH
ZÁJEZDY S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ: OD 1. ZÁŘÍ DO 31. ŘÍJNA 2020

Zájezdy s termínem zahájení od 1. září do 31. října 2020 nepodléhají zákonu č. 185/2020 Sb. (Lex voucher).

Ještě než se rozhodnete odstoupit od smlouvy o zájezdu (zrušit smlouvu o zájezdu), zvažte, zda raději nevyužít jinou, výhodnější variantu řešení, například AKCE 125 – viz výše, která platí i pro zájezdy s odletem po 1. září.

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu na základě svého svobodného rozhodnutí, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka (tj. podle § 2533 občanského zákoníku), je CK po zákazníkovi, se kterým se takto Smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené Smlouvou o zájezdu.

ZPĚT NA OBSAH
ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. Může cestovní kancelář požadovat doplacení ceny zájezdu, za který jsem zaplatil zálohu?

Zákazníci CK Alexandria mohou doplatky zájezdů uhradit do 30 dnů před odletem. Pokud již víme, že se jejich konkrétní zájezd realizovat nemůže, doplatek požadovat nebudeme, a má-li zákazník řádně zaplaceny zálohy, vystavíme poukaz v hodnotě záloh. Za řádně zaplacené zálohy považujeme:
- úhradu standardní zálohy (5 000 Kč za každou dospělou osobu a 1 000 Kč za dítě),
nebo,
- úhrada 1. a 2. zálohy dle smlouvy o zájezdu, tj. celkem do 50 % ceny zájezdu.

2. Kdy budeme vědět, zda se koná náš zájezd? Kdy nejpozději nám CK oznámí, že se zájezd nekoná?

Nebude-li se zájezd konat, pak tuto skutečnost Vám CK ALEXANDRIA a.s. oznámí bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

3. Za jakých podmínek může cestovní kancelář účtovat zákazníkovi odstupné (storno poplatky)?

Zákazník může obecně od smlouvy odstoupit kdykoliv před zahájením zájezdu. Nicméně v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného, je třeba se storno poplatky počítat. Odstupné lze účtovat v případě, kdy zákazník odstoupí od smlouvy o zájezdu podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku. Jde typicky o případy, kdy zákazník zájezd zruší (odstoupí od smlouvy) z důvodů na své straně (např. z důvodu nemoci, úrazu, neočekávaných pracovních povinností, či pouze z toho důvodu, že se mu na dovolenou přestane chtít jet), aniž by cestovní kancelář porušila nebo nesplnila závazek ze smlouvy. Odstupné může být účtováno také tehdy, pokud od smlouvy odstoupí cestovní kancelář z důvodu porušení smlouvy zákazníkem (např. zákazník nedoplatil včas předepsanou platbu – zálohu či cenu zájezdu). V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 je se storno poplatky třeba počítat především v případech, kdy před uzavřením hranic České republiky bylo zájezd do bezpečné destinace možné uskutečnit, ale zákazník přesto z obavy před vycestováním od smlouvy odstoupil. Dále v případech, kdy zákazník odstupuje od smlouvy o zájezdu, u něhož dosud není zřejmé, zda jeho uskutečnění bude pandemií zasaženo (zákazník odstupuje od smlouvy s větším časovým předstihem).

4. Kdy může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků?

V případě, že je zájezd zrušen cestovní kanceláří nebo zákazníkem v důsledku dopadů pandemie onemocnění COVID-19, odstupné zpravidla účtovat nelze. Je však třeba, aby byl zájezd přímo zasažen (např. termín uskutečnění zájezdu spadá do období, kdy jej nelze uskutečnit z důvodu uzavření hranic, v místě destinace jsou vyhlášena karanténní opatření atd.). Dostačující naopak není pouze obava z cestování, která není objektivně podložená.

5. Můžu provést bezplatné storno zájezdu, když vláda otevřela hranice, ale já jsem povinen podrobit se karanténě?

Vyhlašování podmínek pro cestování do zahraničí je v kompetenci státu. Tyto skutečnosti nevyhlašuje cestovní kancelář. Na platnost zájezdu toto nemá vliv. Ze strany naší cestovní kanceláře je zájezd realizovatelný do té doby, pokud nedojde k jeho zrušení (§ 2535 – mimořádné okolnosti v místě a § 2536 – CK zruší pro nemožnost plnění).

6. Kdy může CK vydat poukaz na zájezd podle zákona č. 185/2020 Sb. (Lex voucher)?

Když cestovní kancelář zrušila zájezd, protože jej s odvoláním na pandemii objektivně nemohla realizovat, nebo protože prakticky ze stejných důvodů od smlouvy odstoupil zákazník.

7. Může zákazník odmítnout poukaz na zájezdy (lex voucher)?

Ne. To je podstata ochrany zaváděné zákonem č. 185/2020 Sb. (lex voucher). Jiné, než v zákoně vyjmenované osoby (viz část „Výjimky“), nemohou poukaz na zájezd vydaný podle pravidel LEX VOUCHER odmítnout.

8. Vystavíte mi poukaz na zájezd (lex voucher) na celou mnou uhrazenou částkou?

Poukaz na zájezd je vystaven na částku v hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, částky za služby třetích stran (např. pojištění) se odpočítávají. Poukaz je vystaven na hodnotu bez těchto zaplacených služeb.

9. Kdy lze požádat o vrácení části odstupného formou poukazu na zájezd (lex voucher)?

U zájezdů s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 může zákazník požádat cestovní kancelář o vrácení části zaplaceného odstupného formou poukazu. Žádost musí zákazník podat do 3 měsíců od zániku původní smlouvy o zájezdu (tj. do 3 měsíců od odstoupení od smlouvy). Cestovní kancelář nemusí touto formou vrátit celé odstupné, musí vrátit 10 % z něj. Poukaz je platný 12 měsíců.

10. Může zákazník odmítnout poukázku na zájezd, kterou chce CK zákazníkovi uhradit rozdíl mezi zákazníkem uhrazenými platbami a stornopoplatkem?

Ano. Tato poukázka na zájezd (viz část „Poukázka na zájezd“) nemá nic společného se zákonem č. 185/2020 Sb. (tzv. lex voucher)

11. Lze poukaz na zájezd (lex voucher) převést na jinou osobu?

Na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s. lze poukaz na zájezd převést i na jinou osobu, ovšem pouze a jedině při uplatnění (při koupi nového zájezdu).

12. Lze změnit počet cestujících osob a uplatnit poukaz na zájezd (lex voucher)?

Ano, na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s.

13. Proč je cestovní pojištění nevratné?

K navrácení pojistného za cestovní pojištění musíme zmínit, že dle bodu V., odstavce 2 Smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, platí, že cestovní pojištění, včetně pojištění zrušení cesty (stornopoplatků) a nevyužité dovolené, je nevratné. Veškeré informace o cestovním pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a. s. jsou dostupné jak v našich Smluvních podmínkách (bod VII. Cestovní pojištění), tak i na našem webu https://www.alexandria.cz/cestovni-pojisteni). Pro úplnost bychom si dovolili dodat, že ve smyslu občanského zákoníku má pojistitel právo na pojistné za poskytnutí pojistné ochrany, která v případě pojištění zrušení zájezdu trvala již od jeho zakoupení. Současně dále platí, že jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé bez ohledu na jeho předčasný zánik.

ZPĚT NA OBSAH
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies